Konkursy

 

Regulamin konkursu „Dzień pluszowego misia z Harmonią”

 

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dzień pluszowego misia z Harmonią” organizowanego w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Konkurs) jest GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA JÓZEF CZĘŚCIK z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 426, NIP 584-102-71-06, Regon: 190 264 349 (dalej: „Organizator”).

 

2. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest Organizator. Konkurs jest organizowany w celu promocji produktów Wydawnictwa Harmonia, którego wyłącznym właścicielem jest Organizator.

 

3. Regulamin jest wiążący dla: Organizatora; osób biorących udział w Konkursie, spełniających warunki określone w Regulaminie, w tym w § 2-3 Regulaminu (dalej: „Uczestnicy”).

 

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach profilu Wydawnictwo Harmonia, w portalu społecznościowym Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/WydawnictwoHarmonia (dalej: „fanpage”).

 

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie - na zasadach określonych w Regulaminie - 4 (słownie: czterech) zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzca”), którzy krótko i ciekawie odpowiedzą na pytanie „Jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie z pluszowym misiem?” (dalej: „Zadanie Konkursowe”) spośród Uczestników, którzy polubili fanpage. Zwycięzcy otrzymają nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu (dalej: „Nagroda”).

 

6. Konkurs jest przeprowadzany w okresie od dnia 25.11.2020 r. do 29.11.2020 r. (do godziny 23:59).

 

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem.

 

8. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

 

9. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

 

 

§ 2

[Uczestnicy Konkursu]

 

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które: w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18. rok życia; mają pełną zdolność do czynności prawnych; zamieszkują na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 poniżej.

 

 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące członkami organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 

3. Przystąpić do Konkursu można w okresie jego trwania.

 

 

§ 3

[Zasady uczestnictwa]

 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: spełnianie warunków, o których mowa w § 2 Regulaminu; posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie społecznościowym Facebook;

 

2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu dostępnego na fanpage’u marki na profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/WydawnictwoHarmonia w okresie trwania Konkursu, zarówno zaakceptowanie jego postanowień, jak i wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celach konkursowych poprzez wpisanie słowa „TAK” lub “AKCEPTUJĘ” w komentarzu pod Regulaminem na fanpage’u Wydawnictwa Harmonia.

 

3. Wykonanie Zadania Konkursowego.

 

4. Wykonanie Zadania Konkursowego bez uprzedniej akceptacji Regulaminu w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie uznane przez Organizatora za dokonane przez osobę niebędącą Uczestnikiem i nie będzie uwzględnione w Konkursie.

 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość, w trakcie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z warunkami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub działa w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

 

 

§ 4

[Zasady i przebieg Konkursu]

 

 

1. Zadaniem osoby chcącej wziąć udział w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi (w formie komentarza) na pytanie zadane na fanpage’u z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie: „Jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie z pluszowym misiem?”

 

2. Organizator wyłoni Zwycięzców na podstawie kreatywności odpowiedzi udzielonej na pytanie zadane na fanpage’u, przy czym czas wpisu Uczestnika będzie oceniany na podstawie czasu dodania komentarza. Liczba „polubień” („like”) pod danym wpisem nie będzie miała znaczenia przy wyłanianiu Zwycięzców.

 

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage’u Organizatora 30.11.2020 r.

 

 

 

§ 5

[Nagrody i zwycięzcy]

 

 

1. Nagrodami w Konkursie są:

  • 2 książki pod tytułem „MIŚ MARCYŚ UCZY DZIECI DOBREGO ZACHOWANIA”

  • 2 książki pod tytułem „MIŚ GABRYŚ I PRZYJACIELE”

 

2. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej poprzez Fanpage. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, w terminie do 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od opublikowania rozstrzygnięcia i wyłonienia Zwycięzcy.

 

3. Zwycięzca jest zobowiązany odpowiedzieć na wiadomość Organizatora w ciągu 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej wysłania, pod rygorem utraty prawa do nagród.

 

4. Nagroda zostanie doręczona Zwycięzcy przesyłką kurierską wysłaną przez Organizatora, na jego koszt, na wskazany przez Zwycięzcę adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5. Zwycięzca jest zobowiązany (pod rygorem utraty prawa do nagród, z uwzględnieniem postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu) do poprawnego przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie także inny wskazany przez Zwycięzcę adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej aniżeli adres zamieszkania, o ile Zwycięzca będzie chciał, aby Organizator wysłał mu Nagrodę na taki inny adres).

 

6. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi ani na równowartości pieniężne.

 

7. Nagroda powinna zostać odebrana przez Zwycięzcę w terminie doręczenia przesyłki kurierskiej, pod rygorem utraty prawa do nagród.

 

8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę wymaganych danych lub podania danych nieprawdziwych.

 

 

§ 6

[Przetwarzanie danych osobowych]

 

Dane osobowe Uczestników, w tym Zwycięzcy, przekazane Organizatorowi stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119, Nr 1) (dalej: „RODO”).

Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Zwycięzcy, jest Organizator.

Organizator ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:

1) listownie, na adres siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

2) mailowo, na adres: wiktor.czescik@harmonia.edu.pl

 

4. Dane osobowe Uczestników, w tym Zwycięzcy, będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu, wydania Zwycięzcy Nagrody, odprowadzenia podatku od Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

 

5. Organizator przetwarza dane osobowe:

 

1) na podstawie udzielonej (zgodnie z § 3 Regulaminu) przez Uczestników zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust.1 lit. a) RODO) – Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przekazanych Organizatorowi zgodnie z Regulaminem i w zakresie niezbędnym w procesie przeprowadzania Konkursu, czyli danych dotyczących Zwycięzcy, przekazanych Organizatorowi zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu, w celu wydania Zwycięzcy Nagrody (za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, w związku z czym zgoda obejmuje również przekazanie danych podmiotowi doręczającemu Nagrodę) oraz danych dotyczących Uczestnika zgłaszającego reklamację, przekazanych Organizatorowi zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu, w celu rozpatrzenia reklamacji (w takim przypadku zgoda obejmuje również przekazanie danych podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie – umożliwiające kontakt z Uczestnikiem);

 

2) w celu realizacji przez Organizatora jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.

 

 

6. Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje:

 

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania Zwycięzcy, ewentualnie także inny wskazany przez Zwycięzcę adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej aniżeli adres zamieszkania, o ile Zwycięzca będzie chciał, aby Organizator wysłał mu Nagrodę na taki inny adres;

 

2) imię, nazwisko i adres korespondencyjny Uczestnika – w przypadku Uczestników zgłaszających reklamację.

 

 

7. Dane osobowe Uczestników, w tym Zwycięzcy, mogą być udostępniane:

 

1) podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są dane osobowe Uczestników;

 

2) doradcom prawnym i podatkowym;

 

3) podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.

 

8. Dane osobowe Uczestników, w tym Zwycięzcy, nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

9. Dane osobowe Uczestników, w tym Zwycięzcy, będą przechowywane przez Organizatora:

 

1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Uczestnika – do czasu cofnięcia zgody;

 

2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia ciążącego na Organizatorze obowiązku prawnego – przez okres potrzebny do jego wypełnienia;

 

3) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją Konkursu.

 

 

10. Na podstawie RODO Uczestnikowi/Zwycięzcy przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

 

1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

 

3) prawo do usunięcia danych (jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO);

 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (czyli prowadzonego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora);

 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeżeli Uczestnik/Zwycięzca uważa, że Organizator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem);

 

 

11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 1) Regulaminu jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi, w tym Zwycięzcy, przysługuje prawo do cofnięcia, w każdym czasie, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie tej zgody, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zwycięzcę przed wydaniem mu Nagrody jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika zgłaszającego reklamację jest równoznaczne z wycofaniem reklamacji.

 

12. Uczestnik/Zwycięzca może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie Organizatorowi, na jeden z adresów wskazanych w § 6 ust. 3 Regulaminu, oświadczenia podpisanego przez Uczestnika/Zwycięzcę (pełnym imieniem i nazwiskiem) o odwołaniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

 

13. Podanie przez Zwycięzcę danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem przyznania i przekazania mu Nagrody. Podanie danych osobowych przez Uczestnika zgłaszającego reklamację jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

 

14. Dane osobowe Uczestników, w tym Zwycięzcy, nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

15. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.

 

 

§ 7

[Reklamacje]

 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora.

 

4. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.

 

 

§ 8

[Odpowiedzialność]

 

 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu.

 

2. Organizator odpowiada za wydanie Nagrody Zwycięzcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie fanpage’a z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub pozostających poza kontrolą Organizatora.

 

4. W trakcie trwania Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie Uczestników do fanpage’a, które są wynikiem działań lub zaniechań nieleżących po stronie Organizatora, w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań portalu Facebook, braku dostępu Uczestnika do Internetu, itp.

 

 

§ 9

[Postanowienia końcowe]

 

 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

Gdańsk, 25.11.2020 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium