Regulamin do 24.12.2014

 

 

1. Regulamin sklepu internetowego WWW.HARMONIA.EDU.PL

2. Polityka prywatności i Polityka Plików Cookies

3. Jak zmienić ustawienia cookies

4. Regulamin promocji „Teraz w świątecznej cenie Gdy dziecko zachoruje za 7 zł w dniach 10.12.2014-24.12.2014”

 

 

                                                                                          

 

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HARMONIA.EDU.PL


1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.


1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
       przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
       ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
       nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza
       zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.


1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
       Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o       Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.


1.6. NEWSLETTER – wiadomość tekstowa przesyłana po wyrażeniu zgody przez klienta i/lub konsumenta na jego adres e-mail podany przy rejestracji, zawierająca informacje o aktualnościach i/lub materiały promocyjne.


1.7. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy
       sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.


1.9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.


1.10. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem   
         www.harmonia.edu.pl oraz www.universalis.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć
         Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.


1.11. SPRZEDAWCA – Józef Częścik prowadzący działalność pod nazwą Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik; Harmonia Universalis Józef Częścik; Wydawnictwo Józef Częścik; Grupa Wydawnicza Harmonia Dystrybucja Józef Częścik (wspólnik spółki cywilnej) (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr  wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).


1.12. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.


1.13. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego
         zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.


1.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za
        pośrednictwem Sklepu internetowego.


1.15. USŁUGODAWCA – Józef Częścik prowadzący działalność pod nazwą Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik; Harmonia Universalis Józef Częścik; Wydawnictwo Józef Częścik; Grupa Wydawnicza Harmonia Dystrybucja Józef Częścik (wspólnik spółki cywilnej) (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr  wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).


1.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
         sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
       Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie
       wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
       powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
       świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje
       warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 

 

 

Imię i nazwisko (nazwa)  Józef Częścik prowadzący działalność pod nazwą Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; Wydawnictwo Harmonia
Józef Częścik; Harmonia Universalis Józef Częścik; Wydawnictwo Józef Częścik, Grupa Wydawnicza Harmonia Dystrybucja Józef Częścik (wspólnik spółki cywilnej); adres głównego miejsca prowadzenia działalności
ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk
 Organ, który zarejestrował działalność
gospodarczą przedsiębiorcy, a także
numer, pod którym przedsiębiorca
został zarejestrowany
 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody
8/12,80-803 Gdańsk i figuruje pod nr  wpisu 45113
 NIP  584-102-71-06
 REGON  190264349
 Adres poczty elektronicznej  harmonia@harmonia.edu.pl,
 Adres strony internetowej  www.harmonia.edu.pl, www.universalis.com.pl
 Numer telefonu  (+48) 583480950 , (+48) 5834809501(opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego
operatora)

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
       2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
       2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
       2.5.3. Newsletter
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
       posługuje się Usługodawca:
       2.6.1. Komputer z dostępem do internetu;
       2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
       2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
       2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
                 JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
                 cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem
       ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto),
       dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.
2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
         dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
         osób trzecich.
2.11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający
         funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
         oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
2.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
         techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
         elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i
       na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
       3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
                 Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
                 3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
                              następujących danych przez Klienta:  imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
                              miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
                              oraz hasło,
       3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
                 formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w
                 momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza
umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Umowa na nieodpłatne otrzymywanie treści o charakterze informacyjnym - Newslettera a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej  zostaje zawarta w momencie wyrażenia dobrowolnej zgody prze klienta i/lub konsumenta.
3.7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.7.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu
wypowiedzenia.
3.7.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi
elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta,
polegające na złożeniu takiej dyspozycji, korzystając z opcji w ramach Konta.
3.7.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w
szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi
mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym,
co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–
dniowego okresu wypowiedzenia.
3.7.4. Klient i/lub Konsument  może wypowiedzieć umowę na nieodpłatne otrzymywanie treści o charakterze informacyjnym - Newslettera, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm),  w każdym czasie i bez wskazania przyczyn.
3.7.5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony
przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
trwania umowy.
3.7.6. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.


4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych
Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak
kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz
w niniejszym regulaminie:

 

 

 

Przesyłki paczkowe
Sposób dostawy Forma płatności

Podstawowy

koszt dostawy

Kwota pobrania Razem
Poczta Polska pobranie 14,00 zł 2,00 zł 16,00 zł
 Poczta Polska  przelew  14,00 zł  -  14,00 zł
 

Firma kurierska

Siódemka

 pobranie  13,00 zł  2,00 zł  15,00 zł
 

Firma kurierska

Siódemka

 przelew  13,00 zł  -  13,00 zł

 


4.3. Przy zamówieniach powyżej 150 zł, koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca

4.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez
Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,
które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta
Zamówienia.
4.5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na
stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć, w oparciu o
wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.5.1. W trakcie składania, Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem
pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy
Produktu, sposób płatności.
4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w
formularzu pola „ZAMAWIAM”.
4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co
powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji
– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia
Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować
się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu
internetowego.

5. DOSTAWA


5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
    5.2.1. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, czyli przewoźnika wskazanego w               
                       trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem
przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem;
6.1.2. Przelewem bankowym na nr rachunku bankowego PKO BANK POLSKI
nr rachunku: 51 1440 1345 0000 0000 0215 1448
6.1.3.  Kartą kredytową i e-przelewem - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. za pomocą Internetu.
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient
zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.(Formularz zwrotu i reklamacji znajduje się TUTAJ) Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Grupa Wydawnicza Harmonia, ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk.
7.2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy
sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej
jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny
wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa
powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; 
(2) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen
na rynku finansowym; (3) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (4) świadczeń, które z uwagi na ich
charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (5)
dostarczania prasy; (8) usług w zakresie gier hazardowych.


8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z
Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.
1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na
adres: Grupa Wydawnicza Harmonia, ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: harmonia@harmonia.edu.pl. Formularz zwrotu i reklamacji znajduje się TUTAJ
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub
w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z
tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w
zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na
adres Grupa Wydawnicza Harmonia, ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: harmonia@harmonia.edu.pl.
8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe
w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a
przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w
którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką
działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w
zakres tej działalności.
9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny:

    9.3.1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń  
                       mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i
                       obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi
                       albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych
                       uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo
                       przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających
                       sposób ich spełnienia,
    9.3.2. zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem   
                       technicznym lub technologicznym,
    9.3.3. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad
                       komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
    9.3.4. siły wyższej,
    9.3.5. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych strony www.harmonia.edu.pl, w tym takich,  
                       których skutkiem nie jest następstwo prawne, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiana nazwy
                       www.harmonia.edu.pl nie stanowi zmiany Regulaminu.
    9.3.6. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę.

Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384
Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział
umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób
naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone
lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach
dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem www.harmonia.edu.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
9.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na
stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku
Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji
Zamówienia.
9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
9.7. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie pod domeną o nazwie
www.harmonia.edu.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy i Usługodawcy. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r.
9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.01.2013.

 

Zmiany regulaminu:

  •  15. 12. 2014

Aktualizacja danych Sprzedawcy i Usługodawcy

- usunięto informację o księgarni z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Aktualizacja kosztów przesyłki.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Jeżeli nie akceptują Państwo opcji używania plików cookies, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie ciasteczek używanych przez www.harmonia.edu.pl, może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron Harmonii, na przykład nie będzie można odwiedzić pewnych stron bądź niemożliwe będzie zalogowanie się do sklepu.

Ochrona prywatności użytkowników sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl i www.universalis.com.pl a także wszystkich mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl, www.universalis.com.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik.

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl, www.universalis.com.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik.

1. Dane dotyczące użytkowników sklepów internetowych: www.harmonia.edu.pl, www.universalis.com.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik, przetwarzane są przez Józefa Częścika prowadzącego działalność pod nazwą Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; Wydawnictwo Harmonia Józef Częścik; Harmonia Universalis Józef Częścik; Wydawnictwo Józef Częścik; Grupa Wydawnicza Harmonia Dystrybucja Józef Częścik (wspólnik spółki cywilnej) (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora), będącego w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zbierane dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu www.harmonia.edu.pl, www.universalis.com.pl i mediów społecznościowych administrowanych przez Grupę Wydawniczą Harmonia Józef Częścik - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Grupy Wydawniczej Harmonia zajmująca się administracją bazy.

3. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Grupa Wydawnicza Harmonia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych sklepów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

II. Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. Grupa Wydawnicza Harmonia, udostępniając zawartości sklepów internetowych www.harmonia.edu.pl, www.universalis.com.pl i mediów społecznościowych przez nią administrowanych, stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, mogą   być odczytane przez niniejsze serwery przy każdorazowym połączeniu się z nimi z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepów Grupy Wydawniczej Harmonia. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika ww. sklepów internetowych i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy ww. sklepów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika ww. sklepów internetowych (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ww. sklepów ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych sklepów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach ww. sklepów internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach ww. sklepów internetowych,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron ww. sklepów internetowych,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepach internetowych Grupy Wydawniczej Harmonia z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepów internetowych Grupy Wydawniczej Harmonia, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Grupą Wydawniczą Harmonia reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

III. Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania ze sklepów internetowych Grupy Wydawniczej Harmonia przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IV. Nasze zaangażowanie w politykę ochrony prywatności

Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako administrator ww. sklepów internetowych uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

V. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez Grupę Wydawniczą Harmonia polityki prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie I.4. prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie I.1. lub pocztą elektroniczną na adres harmonia@harmonia.edu.pl.


 

 

 JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA COOKIES

 

Zmiana ustawień lub usunięcie plików Cookies
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies.

 

 

  • Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), na zakładkę „Ustawienia” > „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć na przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie, wybierając jedną z opcji:

 - Usuwanie plików cookie

 - Domyślne blokowanie plików cookie

 - Domyślne zezwalanie na pliki cookie

 - Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

 - Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 

 

  • Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): „Narzędzia > „Opcje Internetowe” > „Prywatność”, przycisk „Witryny”. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

 

 

  • Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: „Narzędzia” > „Opcje” > „Prywatność”. Uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

 

  • Opera

Z menu przeglądarki: „Narzędzie” > „Preferencje” > „Zaawansowane”.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji „Ciasteczka”.

 

  • Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać „Preferencje i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

 

Jeśli na liście powyżej brakuje Państwa przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej.

 

 

  • Pliki cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo"), programów takich jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html


Podczas korzystania z serwisu przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki cookies pochodzące od innych podmiotów takich jak Google, Facebook, Twitter. Szczegółowe dane dotyczące polityki plików cookies znajdują się na stronach tych podmiotów.

 


 

Regulamin promocjiTeraz w świątecznej cenie Gdy dziecko zachoruje za 7 zł w dniach 10.12.2014-24.12.2014”

 

 

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.

Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Grupa Wydawnicza Harmonia Józef Częścik; (adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Szczodra 6, 80-283 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 583480950 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (zwana dalej: Organizatorem).

 

2.

Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie Harmonia.edu.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem www.harmonia.edu.pl

 

http://harmonia.edu.pl/pl/i/Regulamin/8

 

 

3.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji

Teraz w świątecznej cenie Gdy dziecko zachoruje za 7 zł w dniach 10.12.2014-24.12.2014”

 

§ 2.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

1.

W Promocji mogą brać udział klienci sklepu Harmonia.edu.pl, którzy dokonają zakupów w sklepie internetowym Harmonia.edu.pl

 

 

2.

Promocja nie dotyczy podmiotów, które rozliczają się w systemie składu konsygnacyjnego, lub też mają udzielony stały rabat na zakupy w sklepie www.harmonia.edu.pl.

 

3.

Promocja polega na obniżeniu ceny książki Gdy dziecko zachoruje do 7 zł.

 

4.

Promocja dotyczy adresów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 10 grudnia 2014 roku do dnia 24 grudnia 2014 roku.

§ 4.

DANE OSOBOWE

 

1.

Administratorem danych osobowych Uczestników promocji, w

rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku,

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 j.t.), jest Organizator.

2.

Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 roku,o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 18.07.2002 roku,o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

3.

Uczestnik promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na stronach www.harmonia.edu.pl Twoje Konto.

 

 

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

2.

Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.harmonia.edu.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium