Regulamin programu SRD

Regulamin Aplikacji Internetowej Skala Ryzyka Dysleksji

od.07.08.2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Aplikacja Internetowa Skala Ryzyka Dysleksji zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Aplikacją” stanowi wyłączną własność Grupy Wydawniczej Harmonia Józef Częścik, adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Kartuska 426, 80-125 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie) wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk pod nr wpisu 45113, NIP 584-102-71-06, REGON 190264349, adres poczty elektronicznej: harmonia@harmonia.edu.pl, numer telefonu: (+48) 58380 00 06 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) zwanej w dalszej części Regulaminu Grupą Wydawniczą Harmonia.

2. Aplikacja zamieszczona na stronie o adresie internetowym http://www.srd.harmonia.edu.pl przeznaczona jest do przeprowadzenia badania Skali Ryzyka Dysleksji, które pozwala na wczesne rozpoznanie u dzieci trudności w nauce czytania i pisania. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest ono narzędziem przesiewowym, należy jeszcze raz podkreślić, że warunkiem trafności i rzetelności oceny jest dobra znajomość dziecka oraz zasad interpretacji wyników. Najlepiej gdy powyższą metodę stosuje nauczyciel merytorycznie dobrze przygotowany, który podczas jej wypełniania współpracuje z rodzicami. Skalą tą mogą się również posługiwać rodzice, jeśli znają specyficzne objawy ryzyka dysleksji. Wskazane jest dokonanie porównania oceny nauczyciela i rodziców. W przypadku sprzeczności warto ponownie ocenić możliwości dziecka. Niniejsza metoda badań została opracowana przez Profesor Martę Bogdanowicz.

II. PIERWSZY ETAP - ZAKUP KODU

1. Warunkiem koniecznym dla uzyskania dostępu do Aplikacji jest przejście I ETAPU, polegającego na zakupie kodu dostępu do aplikacji. Dystrybucją kodów zajmuje się Grupa Wydawnicza Harmonia poprzez stronę www.harmonia.edu.pl zgodnie z jej regulaminem (link do regulaminu strony).
Klient poprzez wybór klawisza z napisem "kup kod" w panelu głównym aplikacji SRD przechodzi automatycznie do strony sklepu www.harmonia.edu.pl, gdzie dokonuje transakcji zakupu niniejszego kodu. Następuje to poprzez dodanie go do koszyka zakupów, zaakceptowaniu regulaminu zakupów oraz potwierdzeniu dokonania wyboru. Grupa Wydawnicza Harmonia po odnotowaniu wpłynięcia należności za zakup kodu przesyła go niezwłocznie na wskazany w zamówieniu adres mailowy kupującego.

III. DRUGI ETAP - REJESTRACJA ORAZ ZASADY DZIAŁANIA I KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. W trakcie II ETAPU rejestracji potencjalny Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych tj.: IMIĘ, NAZWISKO,WOJEWÓDZTWO, ADRES MAILOWY ponadto wpisuje proponowany login i hasło, wpisuje kod z jednoczesnym zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, celem zabezpieczenia kodu przed nieautoryzowanym logowaniem się.

2. Po wprowadzeniu ww. informacji administrator Aplikacji, zwany w dalszej części Regulaminu Administratorem, zakłada Użytkownikowi indywidualne konto Użytkownika z jednoczesnym przydzieleniem do niego LOGINU. Informacja o założeniu konta wraz z linkiem aktywacyjnym jest przesyłana Użytkownikowi na jego adres mailowy wskazany w trakcie II ETAPU rejestracji. Z chwilą uzyskania HASŁA i LOGINU Użytkownik uzyskuje możliwość zalogowania się w Aplikacji wpisując na stronie internetowej http://www.srd.harmonia.edu.pl przydzielone mu HASŁO i LOGIN i zatwierdzając wpisane dane.

3. Nieprawidłowe, niepełne lub nie wypełnienie rubryk obligatoryjnych uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z aplikacji.

4. W przypadku zmiany lub dezaktualizacji danych ujawnionych przez Użytkownika w II ETAPIE rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego każdorazowego uaktualnienia lub zmiany swoich danych, pod rygorem dezaktywacji konta.

5. Czas funkcjonowania Aplikacji jest nieokreślony. Grupa Wydawnicza Harmonia zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia działalności Aplikacji w dowolnie wybranym przez siebie momencie bez podania przyczyn.

6. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w poufności informacji tyczących się przypisanego im HASŁA i LOGINU. W przypadku uzyskania informacji o dokonaniu zaboru przypisanego Użytkownikowi konta lub bezprawnego posługiwania się przez osoby trzecie LOGINEM lub HASŁEM, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora serwisu, przesyłając wiadomość mailową na adres harmonia@harmonia.edu.pl

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, treści dokumentów lub danych w niej zamieszczonych - Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora serwisu przesyłając wiadomość mailową na adres harmonia@harmonia.edu.pl W przypadku uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych innej osoby Użytkownik jest zobowiązany przerwać swoją pracę z Aplikacją a o powyższym fakcie zawiadomić Administratora.

9. Administratorowi Aplikacji przysługuje uprawnienie do weryfikowania danych osobowych zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkownika.

10. Administratorowi Aplikacji przysługuje uprawnienie do zablokowania lub usunięcia z Aplikacji Użytkownika, który:

  • nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  • podaje w procesie rejestracji dane osobowe lub adresowe osoby trzeciej lub osoby fikcyjnej,
  • zamieszcza w Aplikacji zapisy godzące w dobre imię lub interes Grupy Wydawniczej Harmonia lub osób trzecich.


11. Każdy z Użytkowników jest uprawniony do zakończenia procesu korzystania z Aplikacji. W tym celu niezbędne jest dokonanie czynności wyrejestrowania polegającej na zgłoszeniu Administratorowi za pomocą wiadomości mailowej na adres harmonia@harmonia.edu.pl żądania dezaktywacji konta. O dezaktywacji konta Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w aplikacji.


12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się  "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRUPY WYDAWNICZEJ HARMONIA

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium