Zapowiedzi

Małgorzata Krajewska

Afazja w stanie ostrym

Recenzowana monografia dotyczy rzadko poruszanego w piśmiennictwie polskim tematu zaburzeń afatycznych występujących w tzw. fazie ostrej i podostrej u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. […] Problematyka podjęta w pracy Małgorzaty Krajewskiej jest tym bardziej istotna, że grupa pacjentów po udarze mózgu jest zdecydowanie najliczniejszą spośród wszystkich wymagających terapii neurologopedycznej. […] Stworzenie pełnego opisu tego zaburzenia i poznanie jego dynamiki wydaje się więc wręcz koniecznością nie tylko z punktu widzenia teorii, ale przede wszystkim praktyki neurologopedycznej.

Z recenzji prof. UG, dr hab. Katarzyny Kaczorowskiej-Bray

Opis kompetencji językowej i sprawności językowych pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi wymaga uwzględnienia, że uszkodzenie mózgu zwykle doprowadza nie tylko do zaburzeń mowy, ale także deficytów poznawczych, ograniczeń motorycznych, zaburzeń emocjonalnych, przez co zachowania językowe chorych neurologicznie z trudem poddają się rygorowi badań lingwistycznych. […] Wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę przełamują utrwalony w powszechnej świadomości terapeutyczny nihilizm w odniesieniu do pacjentów z uszkodzeniem mózgu i afazją. Dowodzą, że ocena dynamiki zaburzeń mowy jest istotnym czynnikiem rokowniczym, determinującym jakość życia nie tylko osoby z uszkodzeniem mózgu, ale również jej najbliższego otoczenia, a terapia afazji stanowi ważny element wielospecjalistycznego systemu rehabilitacji neurologicznej. Te – dobrze udokumentowane – tezy służą zarówno celom naukowym, jak też praktycznym.

Z recenzji prof. UMCS, dr hab. Jolanty Panasiuk

Małgorzata Podleśna

Elementarz do nauki czytania dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Dwuznaki, spółgłoski miękkie, ćwiczenia utrwalające

Ćwiczenia zawarte w elementarzu mają na celu pomoc uczniom w opanowaniu:

 • rozpoznawania dwuznaków, spółgłosek miękkich oraz trójznaku dzi i spółgłoski ż
 • techniki czytania wyrazów i zwrotów zawierających wymienione wyżej litery i głoski z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności.

Zawarte w książce materiały zostały opracowane tak, by nauczyciele, terapeuci i ro­dzice mieli pewną swobodę w korzystaniu z ćwiczeń i możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb dziecka.

Materiał składa się z pięciu części poświęconych kolejno:

 • dwuznakom i spółgłosce ż
 • spółgłoskom miękkim
 • łańcuchom sylabowo-wyrazowym (które służą do doskonalenia umiejętności czytania sylab otwartych i zamkniętych)
 • znajdowaniu słów ukrytych w innych wyrazach
 • ćwiczeniom utrwalającym pozwalającym na skuteczny trening czytania.

Publikacja jest kontynuacją Elementarza do nauki czytania dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska

Matematyka. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Część 4

Publikacja przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i innymi deficytami rozwojowymi. Może być stosowana w:

 • przedszkolach i szkołach specjalnych
 • klasach integracyjnych i oddziałach edukacyjno-terapeutycznych
 • podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Może być również wykorzystana jako materiał przygotowujący do edukacji wczesnoszkolnej, czyli w przedszkolach masowych. Karty pracy mogą posłużyć także rodzicom do pracy z dziećmi w domu. Zostały przygotowane z myślą zarówno o pracy z całym zespołem, jak i w trakcie zajęć indywidualnych.

Materiał zawiera zadania dotyczące:

 • rozwijania umiejętności myślenia operacyjnego
 • utrwalania znajomości liczb w zakresie 100
 • utrwalania podstawowych działań arytmetycznych
 • poznawania i utrwalania ułamków
 • utrwalania podstawowych działań na ułamkach.

Zadania zawarte na niemal 100 kartach pracy służą rozwojowi intuicji matematycznych i rozumowania operacyjnego, a więc podstaw uczenia się matematyki.

 

Agnieszka Kołodziej, Emilia Klimiuk

Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. Zestaw fiszek

Brak planu na niebanalne zajęcia rewalidacyjne, niespodziewane zastępstwo lub uczeń, który nie ma ochoty pracować zgodnie z rozkładem zajęć – w odpowiedzi na te nauczycielskie trudności zaprojektowane zostało pudełko pełne fiszek służących rewalidacji.

Zestaw to pomoc przygotowana specjalnie do zajęć rewalidacji lub innych zajęć indywidualnych z młodzieżą ostatnich klas szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Fiszki mogą stać się pomysłowym narzędziem edukacyjnym pozwalającym uczniom nabywać nowych kompetencji, wzmocnić zachowania lub je skorygować. Wystarczy wylosować kartę z pudełka i przeczytać pytanie/polecenie, które prowokuje do rozmowy na tematy związane m.in. z czasem wolnym, zdrowiem, potrzebami i trudnościami czy przyszłą pracą.

Fiszki stanowią uzupełnienie publikacji Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. Program zajęć oraz Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej. Karty pracy. Zestaw koresponduje z treścią wymienionych wyżej książek w zakresie rozwijania umiejętności praktycznych uczniów z niepełnosprawnością na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Tematyka zadań i pytań umieszczonych na fiszkach stanowi uzupełnienie zawartości kart pracy. Podjęcie poniższych zagadnień umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy potrzebnej w dorosłości:

 1. Ja, uczeń
 2. Moje umiejętności
 3. Moje potrzeby
 4. Moje trudności
 5. Moja codzienność
 6. Moja przyszła praca
 7. Mój czas wolny
 8. Moje zdrowie
 9. Moje dorosłe życie

 

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska

Percepcja wzrokowa. Karty korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 1 - NOWOŚĆ

Percepcja wzrokowa. Karty korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 2 - JUŻ WKRÓTCE

Dwie części kart pracy Percepcja wzrokowa to ponad 100 zadań przygotowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z:

 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niepełnosprawnością sprzężoną
 • autyzmem
 • dysleksją
 • innymi deficytami rozwojowymi.

Karty korekcyjno-kompensacyjne zawierają zadania, dzięki którym uczeń doskonali percepcję wzrokową poprzez ćwiczenie:

 • spostrzegawczości
 • dostrzegania logicznych związków
 • posługiwania się kolorami
 • posługiwania się liczbami
 • orientacji przestrzennej.

Zadania polegają m.in. na:

 • przeliczaniu elementów
 • kolorowaniu według kodu
 • łączeniu zbiorów
 • dopasowywaniu elementów
 • dorysowywaniu brakujących części rysunków.

Publikację można wykorzystać przede wszystkim na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, jako pomoc dydaktyczną w placówkach edukacyjnych, na każdym poziomie nauczania (w przedszkolach masowych i specjalnych, klasach integracyjnych, oddziałach edukacyjno-terapeutycznych), ale też podczas pracy w domu jako dodatkowy materiał dla rodziców.

Monika Iwanowska

Lektury w telegraficznym skrócie dla klas 7–8. Rysunkowe karty pracy

Lektury w teleGRAFICZNYM skrócie dla klas 7–8. Rysunkowe karty pracy to zestaw 63 arkuszy wspomagających proces czytania ze zrozumieniem utworów literackich omawianych na lekcjach w klasach 7–8. Praca z graficznymi kartami ułatwi uczniom zrozumienie tekstów, usprawni proces uważnego i krytycznego czytania dzieł literackich, pomoże dostrzec związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami, zrozumieć i odtworzyć relacje między bohaterami, intencje postaci, a także formułować własne sądy na temat osób oraz wydarzeń.

Materiały można wykorzystać do pracy na lekcji, w domu i na zajęciach dodatkowych. Doskonale sprawdzą się podczas pracy z uczniem z dysfunkcjami. Uniwersalność kart sprawia, że mogą być one wykorzystywane w toku różnorodnych oddziaływań edukacyjnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII i VIII
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • Ignacy Krasicki, Żona modna
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
 • Henryk Sienkiewicz, Latarnik
 • Juliusz Słowacki, Balladyna
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona
 • Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika
 • Adam Mickiewicz, Świtezianka
 • Adam Mickiewicz, Dziady (część II)
 • Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (całość)
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 • Sławomir Mrożek, Artysta
 • Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze

 


Anna M. Buszkiewicz

Pierwsze zdania z misiem Pogo. Książka dla dzieci rozpoczynających mówienie lub z opóźnionym rozwojem mowy

Nauka mówienia nie musi być trudna, jeśli nauczycielem jest Pogo! Ten uroczy miś zaprezentuje dzieciom 25 prostych rzeczowników w formach: mianownika, dopełniacza, biernika i miejscownika. Ponad 100 ilustrowanych kart, na których pojawia się Pogo, to okazja, by pobawić się z najmłodszymi w nazywanie ilustracji. Dzięki temu dziecko ćwiczy:

 • rozumienie
 • fleksję
 • tworzenie poprawnych konstrukcji gramatycznych
 • wzbogacanie słownictwa.

Książka terapeutyczno-diagnostyczna Pierwsze zdania z misiem Pogo skierowana jest do:

 • dzieci uczących się mówić (w wieku od 1 roku do 3 lat)
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (ORM) o różnej etiologii.

Może stanowić:

 • pomoc w terapii logopedycznej na zajęciach indywidualnych i grupowych
 • formę wspomagającą proces terapii mówienia, przeznaczoną dla rodziców do pracy w domu
 • narzędzie z zakresu diagnozy logopedycznej, uławiające określanie problemów w rozwoju języka.

 

Aleksandra Wiśniewska

Układam, piszę, opowiadam. Część 2. Pomoc terapeutyczna do wspomagania rozwoju mowy

ISBN 978-83-8080-444-9

Układam, piszę, opowiadam. Część 2 to pomoc dydaktyczna:

 • dla nauczycieli, terapeutów, logopedów oraz rodziców; dla dzieci z niepełnosprawnością lekką lub umiarkowaną;
 • dla dzieci posługujących się komunikacją werbalną, alternatywną (AAC) lub wspomagającą;
 • z unikatowymi, autorskimi kartami pracy do nauki budowy zdań prostych lub nauki czytania i pisania wspomaganych systemem obrazkowym.

Magdalena Hinz

Ćwiczenia na koncentrację dla 3-latków

ISBN 978-83-8080-439-5

Jedną z podstawowych umiejętności, którą powinno posiadać każde dziecko, jest koncentracja – bez niej nikt nie może efektywnie się uczyć i uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach. Dlatego ważne jest, aby wszystkie dzieci, a szczególnie te, które mają problemy ze skupieniem uwagi, systematycznie wykonywały ćwiczenia kładące nacisk na usprawnianie tej umiejętności.

W teczce znajduje się 100 różnorodnych ćwiczeń przygotowanych z myślą o trzylatkach. Wykonując je, maluch będzie poprawiał swoją koncentrację, a zarazem dobrze się bawił. Forma publikacji – karty pracy – jest bardzo wygodna: dorosły może wybrać jedno ćwiczenie, wyrwać kartę z bloku i dać ją dziecku. Dzięki temu elementy ćwiczeń z sąsiedniej strony nie będą rozpraszać przedszkolaka.

Magdalena Jarosz

Złam szyfr. Pomoc logopedyczna do utrwalania wymowy głosek ciszących

ISBN 978-83-8080-256-8

„Złam szyfr…” to sprawdzona pomoc logopedyczna, która będzie przydatna podczas korygowania zaburzonej realizacji głosek [ś], [ź], [ć] oraz [dź]. Wykonywanie zadań angażuje procesy myślowe, doskonali analizę i syntezę wzrokową oraz ćwiczy koncentrację i usprawnia grafomotorykę. Zadaniem dziecka jest rozszyfrowanie oraz zaszyfrowanie wyrazów z głoskami ciszącymi w nagłosie, śródgłosie, wygłosie i grupach spółgłoskowych oraz głośne, staranne przeczytanie słów. Ćwiczenia mogą być wykonywane zarówno w szkole podczas zajęć indywidualnych czy grupowych, jak i w domu, pod okiem rodziców.

Aleksandra Brzeska, Agnieszka Omasta

Rysuję samodzielnie. Nauka rysowania z wykorzystaniem planu aktywności

ISBN: 978-83-8080-424-1

„Rysuję samodzielnie” to pomoc dydaktyczna stworzona dla terapeutów, nauczycieli, a także rodziców, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może być również wykorzystana w pracy z najmłodszymi rozpoczynającymi swoją przygodę z rysowaniem. Z publikacji można korzystać na zajęciach indywidualnych oraz grupowych, zarówno w przedszkolu, w szkole, jak i w domu. Prezentowane materiały mają pomóc dzieciom w nauce samodzielnego rysowania i rozwijaniu umiejętności grafomotorycznych, które są niezbędne dla okresu przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Do tego celu wykorzystano technikę uczenia, jaką jest plan aktywności. W teczce znajduje się zestaw 10 obrazków, których instrukcja rysowania znajduje się na 51 kartach, oraz zeszyt z opisem publikacji.  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium